Budowa I-go etapu drogi obwodowej miasta Leżajska w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok. 99+067 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi

- STRONA GŁÓWNA -Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


OPIS PROJEKTU:

 

Główny cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej analizowanego obszaru.
 

Cel szczegółowy: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Leżajska i przeniesienie go
na trasę ruchu przyspieszonego.

 

Projektowana obwodnica ma za zadanie obejście centrum Leżajska oraz docelowo obejście
miasta Leżajsk i wsi Wierzawice

 

Budowa drogi obwodowej m. Leżajsk została podzielona na następujące etapy realizacyjne:

 • etap I obejmuje budowę:
  - przez Urząd Miasta Leżajsk tzw. łącznika tj. drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Jagiełły,
  - przez GDDKiA odcinka drogi krajowej od połączenia z przedłużeniem ul. Jagiełły do włączenia etapu III,
  - przez GDDKiA odcinka drogi od włączenia etapu III drogi obwodowej miasta Leżajsk do połączenia z drogą krajową nr 77 w Wierzawicach; po zrealizowaniu etapu III odcinek ten stanie się drogą samorządową, gminną (zostanie odcięty i nie będzie z niego dostępu na obwodnicę),
  Budowa obwodnicy miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi

 • etap II obejmuje budowę przez GDDKiA odcinka drogi krajowej od węzła Las Klasztorny na drodze krajowej nr 77 do skrzyżowania z ul. Jagiełły (dochodzącej do
  fragmentu obwodnicy Leżajska zrealizowanej w etapie I),

 • etap III obejmuje budowę przez GDDKiA odcinka drogi krajowej stanowiącego
  przedłużenie obwodnicy Leżajska: obejście od zachodniej strony miejscowości
  Wierzawice, poprowadzenie drogi w kierunku południowo-wschodnim pomiędzy
  miejscowościami Wierzawice i Podkościół oraz włączenie do istniejącej drogi krajowej
  nr 77 ok. 750 m na północ od przejazdu kolejowego.
  Zakres niniejszego opracowania obejmuje etap I (km 94+968 ÷ km 99+067) i etap II
  (km 91+350 ÷ km 94+968) projektowanej obwodnicy miasta Leżajsk.
  W zakres inwestycji wchodzą następujące podstawowe roboty budowlane:
   

Etap I:

 • budowa drogi obwodowej (klasy technicznej GP) o długości 4,1 km,

 • budowa obiektu mostowego na skrzyżowaniu dwupoziomowym drogi obwodowej z drogą wojewódzką nr 877 w m. Giedlarowa (przy wylocie z Leżajska ul. Rzeszowskiej) wraz z węzłem Giedlarowa, typu „półkoniczyna”,

 • budowa 2 obiektów inżynierskich umożliwiających przejazdy gospodarcze pod projektowaną drogą obwodową,

 • przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 877 oraz drogi krajowej nr 77 w rejonie projektowanych skrzyżowań z drogą obwodową,

 • przebudowa odcinka drogi powiatowej w rejonie skrzyżowania obwodnicy z drogą wojewódzką nr 877,

 • budowa sieci dróg serwisowych umożliwiających obsługę terenów przylegających do drogi obwodowej,

 • budowa przepustów drogowych umożliwiających zachowanie poprawnej gospodarki wodnej,

 • budowa elementów odwodnienia wraz z systemem podczyszczania wód opadowych oraz odprowadzeniem ich do potoku Błotnia,

 • przebudowa i zabezpieczenie sieci infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją (sieć elektryczna, teletechniczna, wodociągowa, kanalizacyjna, sieci gazowe – niskie, średnie i wysokie ciśnienie),

 • budowa oświetlenia ulicznego w obrębie skrzyżowań wraz z zasilaniem,

 • budowa urządzeń ochrony środowiska (ekrany akustyczne, nasadzenia zieleni, przejścia/przepusty dla zwierząt, urządzenia służące zabezpieczeniu i ochronie wód podziemnych),

 • budowa nowych i remont istniejących chodników.

 • Ponadto przewidziano przebudowę lub rozbiórkę elementów kolidujących z przedmiotową inwestycją (m.in. ogrodzenia, krzyż, altana), a także wycinkę zieleni.

Produkty:

Wynikiem realizacji przedsięwzięcia będą następujące produkty:

 • Długość przebudowanych dróg krajowych km 7,72

 • Liczba wybudowanych obwodnic szt. 1

 • Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych szt. 6*\

 • Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy w osobolatach (EPC) szt. 130**

* 6 obiektów inżynieryjnych, w tym: 2 wiadukty i 4 przejazdy gospodarcze.

** W związku z realizacją Projektu nie przewiduje się wzrostu zatrudnienia na poziomie Beneficjenta.

 

 

Stan projektowany


Etap I (opis techniczny został opracowany na podstawie Projektu Budowlanego „Budowa I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl odcinek od km ok. 94+968 do km ok. 99+067 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi”, opracowaną przez Pracownię Inżynierską „KLOTIOIDA” w 2008 r.)


Branża drogowa

 

Droga obwodowa

Projektowana droga obwodowa na tym odcinku ma za zadanie obejście centrum Leżajska oraz docelowo obejście miasta Leżajska i wsi Wierzawice. Projekt wykonano w oparciu o „Koncepcję Programową I etapu inwestycji drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik – Przemyśl”. Początkowy fragment obejścia będzie inwestycją Miasta Leżajsk (przedłużenie ul. Jagiełły) i włączać się będzie do projektowanego fragmentu obejścia na trójwlotowym skrzyżowaniu skanalizowanym. Na dalszym odcinku droga obwodowa w I etapie prowadzona jest zgodnie ze Studium Przedprojektowym opracowanym przez GDDP BSSD – Wydział Południe. W okolicach cmentarza w Giedlarowej trasa będzie przecinać drogę wojewódzką nr 877 i przed lasem w Wierzawicach będzie się włączać do obecnego przebiegu drogi krajowej nr 77.

 

W docelowym rozwiązaniu droga obwodowa omija Wierzawice. „Odejście” od trasy I etapu będzie miało miejsce na wysokości ul. Moniuszki w mieście Leżajsk. Wszystkie przyjęte parametry w projekcie spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. nr 43. W projekcie zachowano na całej długości projektowanej trasy minimalną odległość od gazociągu niskiego i wysokiego ciśnienia (odległość uwzględnia również istnienie równoległej drogi serwisowej). Na wszystkich łukach zaprojektowano symetryczne krzywe przejściowe o optymalnie dobranych parametrach. Pozwala to na łagodne przejście z odcinka prostego w łuk, przy zachowaniu dopuszczalnych wartości przyrostu przyśpieszenia dośrodkowego. Umożliwia również uzyskanie przechyłki na łuku.

 

Krętość drogi, na podstawie której określono prędkość miarodajną (100 km/h), na całym projektowanym odcinku wynosi 52°/km. Lokalnie krętość wynosi 84°/km, co pozwala przyjąć prędkość miarodajną wynoszącą 90 km/h na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Na odcinku od początkowego skrzyżowania z przedłużeniem ul. Jagiełły do węzła (wraz z łącznicami) przewidziano nawierzchnię dla kategorii obciążenia ruchem KR4, na pozostałym odcinku KR3.

 

Na całym przedmiotowym odcinku została zapewniona widoczność pozwalająca kierowcy pojazdu poruszającego się z prędkością miarodajną na zatrzymanie przed przeszkodą na jezdni.

 

Na długości projektowanej drogi występują przecięcia z innymi liniami komunikacyjnymi, które są realizowane w zależności od potrzeb i funkcji poprzez skrzyżowanie, węzeł lub przejazdy gospodarcze. Przy wysokości nasypów powyżej 3,5 m zastosowano bariery ochronne. W rejonie wszystkich skrzyżowań, w tym również węzła Giedlarowa zaprojektowano oświetlenie.

 

Węzeł drogowy

Węzeł drogowy Giedlarowa zaplanowano w miejscu przecięcia się projektowanej obwodnicy klasy GP z drogą wojewódzką nr 877 w ok. km 96+902 (przy wylocie z miasta Leżajsk ul. Rzeszowskiej). Dwupoziomowe skrzyżowanie zlokalizowano między cmentarzem w miejscowości Giedlarowa a drogą powiatową w kierunku miejscowości Grodzisko. Drogę główną klasy GP poprowadzono górą po obiekcie natomiast drogę wojewódzką nr 877 dołem.

 

Geometria węzła drogowego została zaprojektowana jako „półkoniczyna” (węzeł typu WB). Węzeł rozwiązano z dodatkowym pasem w prawo na obu kierunkach drogi głównej. Ze względu na stosunkowo niewielkie natężenia ruchu panujące na obu przecinających się drogach oraz prędkość miarodajną wynoszącą 90 km/h na węźle zrezygnowano z pasów włączania zarówno na drogę główną, jak i podporządkowaną. Drogi łącznicowe dla węzła drogowego zaprojektowano na prędkość projektową 30 km/h.

 

Węzeł składa się z obiektu o długości ok. 55 m, prowadzonego wzdłuż obwodnicy nad drogą wojewódzką nr 877 oraz z 2 łącznic dwupasowych dwukierunkowych typu P4, zakończonych skrzyżowaniami skanalizowanymi jednopoziomowymi z obu stron. Kształt przyjętych dróg łącznicowych wynika z dopasowania do ukształtowania sytuacyjno-wysokościowego otaczającego terenu oraz z potrzeby pokonania różnic wysokości przy założonych maksymalnych spadkach. Dwupasowe dwukierunkowe łącznice typu P4 posiadają jezdnie wraz z opaskami i obustronne pobocza gruntowe. Łącznica nr 1 prowadzona jest w planie w 2 łukach poziomych. Każdy z łuków posiada 2 krzywe przejściowe symetryczne. Wysokościowo niweletę łącznic nr 1 i nr 2 dopasowano do niwelet drogi krajowej (obwodowa) i wojewódzkiej oraz do sąsiadującego terenu.

 

Skrzyżowanie z drogą główną zaprojektowano wyłącznie na skręty w prawo, bez pasa włączania. Jednopoziomowe połączenie z drogą wojewódzką wyznaczono z zapewnieniem obsługi wszystkich relacji, kanalizując wlot za pomocą wyspy w postaci „małej kropli”. Zaproponowano przebudowę wlotu drogi powiatowej polegającą na doprowadzeniu do skrzyżowania łącznicy z drogą wojewódzką tworząc w ten sposób skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane. Łącznica nr 2 dwupasowa, dwukierunkowa typu P4 posiada w planie jeden łuk poziomy.

 

Drogę wojewódzką nr 877 poszerzono stosując skosy 1:15 na 2 odcinkach w obrębie skrzyżowań z łącznicami nr 1 i nr 2. Poszerzenie wykonano w celu dodania dodatkowych wydzielonych pasów skrętu dla relacji w lewo o szerokości 3,5 m. Pasy ukształtowano w postaci klina, zachowując jedynie minimalną długość odcinka akumulacji wynoszącą 20 m.
 

Droga wojewódzka nr 877

W km 96+902 (przy wylocie ul. Rzeszowskiej z miasta Leżajsk) droga obwodowa krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 877 tworząc węzeł drogowy Giedlarowa. Jako rozwiązanie zaprojektowano dwupoziomowe skrzyżowanie, którego drogi krzyżują się pod kątem 59,32°. Drogę główną klasy GP poprowadzono górą po obiekcie, natomiast drogę wojewódzką nr 877 dołem.


Droga ta posiada klasę techniczną G oraz przekrój drogowy o szerokości jezdni 7,00 m (2 pasy ruchu po 3,5 m) oraz dodatkowy pas do skrętu 3,50 m. Odwodnienie zapewniono poprzez odtworzenie rowów otwartych i połączenie ich z rowami istniejącymi oraz kanalizacją deszczową. Projektowany chodnik po prawej stronie drogi wojewódzkiej nr 877 dowiązano do istniejącego już w tym miejscu rozwiązania. Po lewej stronie od ok. km 16+567 do końca opracowania zaprojektowano nowy chodnik. Niweletę drogi wojewódzkiej nr 877 na początku i końcu zakresu opracowania dowiązano do istniejącego poziomu drogi. Pochylenia podłużne zaprojektowano o wartości (zgodnie z kilometrażem): 6,0%, 7,04%, 5,0%, 2,24%, 2,43%. Załomy wyokrąglono łukami o promieniach 2 000 m, 2 500 m.


Droga krajowa nr 77

Na końcu droga obwodowa krzyżuje się z drogą krajową nr 77. Jako rozwiązanie zaprojektowano skrzyżowanie skanalizowane trójwlotowe z wydzielonym pasem do skrętu w lewo z drogi głównej. Na skrzyżowaniu zaprojektowano również wydzielony pas do skrętu w prawo. Na wlocie podporządkowanym znajduje się wyspa kanalizująca ruch typu „mała kropla”. Włączenie drogi podporządkowanej następuje na zewnętrznej krawędzi łuku o R=100 m. Drogę krajową nr 77 o klasie technicznej G zaprojektowano o przekroju drogowym 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m) i poboczach gruntowych 1,0 m. Na początku zakresu przebudowy przekrój należy dowiązać do stanu istniejącego, czyli szerokości jezdni 6,0 m. Odwodnienie zapewniono poprzez odtworzenie rowów otwartych. Niweletę drogi krajowej nr 77 na końcu zakresu opracowania dowiązano do istniejącego poziomu drogi. Pochylenia podłużne zaprojektowano o wartości (zgodnie z kilometrażem): 3,71%, 0,30%, 0,70%.


Droga powiatowa nr 1259R

Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 877 z drogą powiatową nr1259R w km ok. 16+681,5 zaprojektowano jako przebudowę wlotu drogi powiatowej polegającą na doprowadzeniu do skrzyżowania łącznicy z drogą wojewódzką tworząc w ten sposób skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane. Jednopoziomowe połączenie z drogą wojewódzką wyznaczono z zapewnieniem obsługi wszystkich relacji, kanalizując wlot za pomocą wyspy w postaci „małej kropli” o długości ok. 15 m. Droga ta posiadać będzie klasę techniczną Z oraz przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,0 m (2 pasy ruchu po 3,0 m) i pobocza gruntowe o szerokości 1,0 m. Na końcu zakresu przebudowy przekrój należy dowiązać do stanu istniejącego, czyli szerokości jezdni 5,5 m Odwodnienie zapewniono poprzez odtworzenie rowów otwartych.


Drogi serwisowe bitumiczne i gruntowe

Wzdłuż całej drogi obwodowej po stronie prawej i lewej zaprojektowano sieć dróg serwisowych. Drogi te zostały zaprojektowane tak, aby wykorzystać istniejącą sieć dróg dojazdowych oraz umożliwić dojazd właścicielom do prywatnych działek. W tym celu zostało zaprojektowanych 6 gruntowych utwardzonych dróg serwisowych o kategorii obciążenia ruchem KR1 i klasy D oraz szerokości 4,0 m. Z uwagi na obsługę przez te drogi tylko terenów rolniczych przewidziano, że nawierzchnia tych dróg zostanie ulepszona jedynie warstwą kruszywa. Po prawej stronie drogi obwodowej zaprojektowano dodatkowo  2 bitumiczne drogi serwisowe o kategorii obciążenia ruchem KR2 i klasy D, szerokości 4,0 m, która ma służyć obsłudze zbiorników wodnych i masztu teletechnicznego, a także ruchowi rolniczemu obsługującemu przyległe pola uprawne. W projekcie przewidziano również dojazdy do osadników. Szerokość 4,0 m (lokalnie 3,0 m ze względu na brak miejsca w pasie drogowym).


Obiekty inżynierskie


Wiadukt nad drogą wojewódzką nr 877

W ramach opracowania zaprojektowano obiekt o długości (mierząc w osi drogi) 51,90 m. Drogę obwodową poprowadzono górą po obiekcie, natomiast drogę wojewódzką nr 877 dołem. Zaprojektowano konstrukcję przęsła półpłytową, monolityczną, sprężoną, z 2 wykształconymi belkami ustroju nośnego. Podpory stanowią filary składające się z 2 słupów utwierdzonych w oczepie fundamentu palowego. Przyczółki żelbetowe posadowione są na palach o średnicy 1 000 mm. Posadowienie filarów stanowią wielkośrednicowe pale wiercone o średnicy
1 500 mm o długości 15,0 m, zwieńczone oczepem.

 

Przejazdy gospodarcze

Z uwagi na zlokalizowane w ciągu projektowanej drogi obwodowej cieki oraz naturalne zagłębienia terenu przewidziano 2 przejazdy gospodarcze. Przejazdy zlokalizowane są w korpusie projektowanej drogi obwodowej i służą przeprowadzaniu przez nasyp dróg przejazdów gospodarczych. Przewidziano następujące przejazdy gospodarcze:

 • PG-01 w km 95 + 446,48 o wymiarach 8,20 x 4,77 m,

 • PG-02 w km 97 + 474,59 o wymiarach 7,03 x 2,63 m.

Konstrukcje obu przejazdów gospodarczych zaprojektowano z blach falistych poprzecznie karbowanych współpracujących z gruntem. Przejazdy spełniają wymagania nośności dla drogi o obciążeniu klasy A oraz wymogi przeniesienia ruchu pojazdów o nacisku na oś do 115 kN.

 

Przepusty

Przepusty objęte opracowaniem zlokalizowane są w korpusie projektowanej drogi obwodowej (5 sztuk), a także w korpusie drogi wojewódzkiej nr 877 przy węźle Giedlarowa (2 sztuki) oraz pod łącznicami i wlotami podporządkowanymi obu dróg (5 sztuk) i służą do przeprowadzenie przez nasyp wód opadowych z przyległych terenów. Z uwagi na fakt, iż projektowana droga przebiega po nowym śladzie, wszystkie obiekty są obiektami nowoprojektowanymi.

Zaprojektowane przepusty drogowe:

 • P-01 o średnicy 1 500 mm w km 95 + 116,33,

 • P-02 o średnicy 1 000 mm w km 96 + 597,44,

 • P-03 o średnicy 1 200 mm w km 97 + 804,64,

 • P-04 o wymiarach 1 440 x 970 mm w km 98 + 687,42,

 • P-05 o wymiarach 1 620 x 1 100 mm w km 99 + 069,04,

 • P-06 o średnicy 1 000 mm w km 16 + 579,55 drogi wojewódzkiej nr 877,

 • P-07 o średnicy 1 000 mm w km 16 + 619,51 drogi wojewódzkiej nr 877,

 • P-08 o średnicy 1 000 mm w km 0 + 010,53 łącznicy „Półkoniczyna 1”,

 • P-09 o średnicy 1 000 mm w km 0 + 016,58 łącznicy „Półkoniczyna 2”,

 • P-010 o średnicy 1 000 mm w km 0 + 164,06 łącznicy „Półkoniczyna 2”,

 • P-011 o średnicy 2 x 800 mm w km 99 + 307,30 pod wlotem podporządkowanym,

 • P-012 o średnicy 2 x 800 mm w km 99 + 592,50 pod wlotem podporządkowanym.

Wszystkie przepusty zaprojektowano jako konstrukcje z blach falistych poprzecznie karbowanych współpracujących z gruntem. Przepusty spełniają wymagania nośności dla drogi o obciążeniu klasy A oraz wymogi przeniesienia ruchu pojazdów o nacisku na oś do 115 kN. W związku z wymogami ochrony środowiska zawartymi w Raporcie Oddziaływania na Środowisko dla przedmiotowej inwestycji, w części przepustów (P-01, P-03 i P-04) zaprojektowano półki dla płazów pozwalające, przy dużych stanach wód w rowach i przepustach, na migrację tych zwierząt pod koroną projektowanej obwodnicy. Ponadto przepust P-02 nie służy do przeprowadzenia wody, a jedynie łączy rowy drogowe, stanowiąc przejście dla małych zwierząt i w związku z tym został wyniesiony ponad dno rowów drogowych. W tym celu również po obu stronach przepustu ukształtowano półkę o szerokości 0,5 m umożliwiającą wejście do obiektu.


Urządzenia obce

W ramach opracowania ujęta została przebudowa lub zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej stanowiącej kolizje z planowaną inwestycją. Dokumentacja projektowa została pod tym względem uzgodniona z Właścicielami poszczególnych urządzeń znajdujących się w zakresie planowanej inwestycji.


Sieć energetyczna

W ramach opracowania zaprojektowano zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej oraz przebudowę elementów kolidujących z projektowanym odcinkiem drogi. W zakresie opracowania znajduje się przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia. Ponadto zaprojektowano oświetlenie uliczne wraz z jego zasilaniem na każdym skrzyżowaniu z drogą obwodową. Łącznie zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie ok. 1 941 mb sieci elektrycznej (w tym ok. 239 mb sieci niskiego napięcia i ok. 1 702 mb sieci średniego napięcia) oraz budowę ok. 4 632 mb sieci zasilającej projektowane oświetlenie.

 

Sieć teletechniczna

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę sieci teletechnicznej w zakresie kolidującym z przedmiotową inwestycją. Kolizje występują w rejonie:

 • skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 877 z projektowaną drogą obwodową i istniejącą drogą powiatową do Grodziska,

 • skrzyżowania drogi krajowej nr 77 z projektowaną drogą obwodową,

 • wzdłuż projektowanej drogi powiatowej do Grodziska.


Łącznie zaprojektowano: budowę 404,0 m teletechnicznej kanalizacji kablowej (2-otworowej)


Sieć wodociągowa

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie istniejącej sieci wodociągowej, która stanowiła kolizję z przedmiotową inwestycją. Wymianę sieci dostosowano do zakresu budowy I etapu drogi obwodowej miasta Leżajsk w ciągu drogi krajowej nr 77 Lipnik - Przemyśl. Łącznie zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie sieci wodociągowej na długości 884,2 mb.


Sieć kanalizacyjna

Projekt kanalizacji deszczowej opracowany w ramach budowy drogi obwodowej zakłada budowę 9 osadników zlokalizowanych wzdłuż projektowanej drogi obwodowej. Ścieki z końcowego odcinka drogi obwodowej odprowadzane są projektowaną kanalizacją do osadnika Os1. Ze względu na stosunkowo niedużą powierzchnię odwadnianą jest on mniejszy od pozostałych. Przewidziano 11 miejsc odprowadzenia wody z rejonu projektowanego obejścia. Wyloty te odprowadzą wody deszczowe (po ich wcześniejszym podczyszczeniu w osadnikach lub studniach osadnikowo-wlotowych) do rowów lub rzeki Błotnia. Łącznie wzdłuż całego odcinka drogi obwodowej zaprojektowano ok. 2 664,0 mb kanalizacji deszczowej.


Sieć gazowa – niskie i średnie ciśnienie

W ramach opracowania zaprojektowano zabezpieczenie oraz przebudowę kolidującej z przedmiotową inwestycją istniejącej sieci gazociągów niskiego i średniego ciśnienia. Łącznie zaprojektowano przebudowę i zabezpieczenie ok. 140 mb sieci gazowej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania przedmiotowej drogi obwodowej z ul. Zamojską oraz w rejonie ul. Janowskiej i ul. Kolejowej.

Sieć gazowa – wysokie ciśnienie

W ramach opracowania zaprojektowano przebudowę 2 gazociągów wysokiego ciśnienia, kopalnianych DN50, transportujących gaz ze złoża Żołynia. Przebudowa zaprojektowana została w 4 odcinkach (każdy z gazociągów przebudowany będzie w 2 miejscach):

 • odcinek A-B - gazociąg DN50 w skrzyżowaniu z projektowaną drogą obwodową miasta Leżajsk (etap I) w km 98+044 oraz drogą serwisową na działkach nr 5419, 5421 w miejscowości Leżajsk,

 • odcinek C-D - gazociąg DN50 w skrzyżowaniu z projektowanym kolektorem kanalizacyjnym odprowadzającym wody deszczowe na działkach nr 5435/2, 5456/2, 5457/2 w miejscowości Leżajsk,

 • odcinek E-F - gazociąg DN50 w skrzyżowaniu z projektowaną drogą obwodową miasta Leżajsk (etap I) w km 96+457 na działce nr 1093 obręb Giedlarowa,

 • odcinek G-H - gazociąg DN50 w skrzyżowaniu z projektowaną drogą serwisową w km 0+120 na działce nr 960 obręb Giedlarowa.

Zaprojektowano także przebudowę 2 odcinków gazociągów wysokiego ciśnienia:

 • gazociągu DN300 w skrzyżowaniu z projektowaną drogą obwodową miasta Leżajsk (etap I) w km 97+770 na działce nr 5405 w m. Leżajsk,

 • gazociągu DN700 w skrzyżowaniu oraz wzdłuż projektowanej drogi obwodowej miasta Leżajsk (etap I i III) w km 97+ 688 na działkach nr 5391, 5394, 5395, 5396, 5393/3, 5393/4, 5392, 5403 w m. Leżajsk; droga w miejscach skrzyżowania z gazociągiem będzie pogłębiana, a kolektor kanalizacji sanitarnej położony będzie na takiej głębokości, że przecinał będzie trasę istniejącego gazociągu; w związku z tym konieczna jest przebudowa w/w gazociągów.

Elementy ochrony środowiska

W celu ochrony środowiska zaprojektowano szereg elementów mających na celu podczyszczenie ścieków zebranych z nawierzchni drogowych przed odprowadzeniem do istniejących cieków wodnych wód opadowych (studnie wlotowo-osadnikowe, studzienki wodościekowe z osadnikami).

Z uwagi na konieczność wycinki kolidujących z przedmiotową inwestycją drzew i krzewów zaprojektowano (w ramach kompensacji przyrodniczej) nasadzenia nowej szaty roślinnej. W celu ochrony istniejących budynków zlokalizowanych w pobliżu projektowanej drogi obwodowej przed nadmiernym hałasem zaprojektowano ekrany akustyczne o łącznej długości ok. 869 m. Zaprojektowano 3 przepusty zintegrowane (półki dla płazów) oraz 1 przepust pełniący rolę przejścia dla małych zwierząt.

 

Rozbiórki i wyburzenia budynków

W związku z projektowaną drogą obwodową zachodzi konieczność wyburzenia 1 budynku, który zlokalizowany jest w zakresie inwestycji. Obiekt ten występuje na trasie projektowanej obwodnicy Leżajska (w km ok. 95+960, strona prawa) i na etapie robót przygotowawczych powinien zostać rozebrany. Do rozbiórki budynku należy przystąpić po odłączeniu i demontażu wszystkich doprowadzonych do obiektu instalacji i urządzeń pomiarowych.


Odwodnienie

W ramach opracowania w sposób kompleksowy zostało rozwiązane odwodnienie projektowanych oraz przebudowywanych elementów znajdujących się w zakresie inwestycji. Przewidziano szereg rozwiązań służących odpowiedniemu odprowadzeniu wody z projektowanej drogi obwodowej oraz z odcinków przebudowywanych w ramach przedmiotowej inwestycji. Woda z obwodnicy odprowadzana będzie do projektowanej kanalizacji przy pomocy studzienek wodościekowych zlokalizowanych na początkowym odcinku drogi obwodowej oraz wzdłuż ścieku trójkątnego zlokalizowanego, zarówno po stronie prawej, jak i lewej, w obrębie węzła Giedlarowa oraz na końcu opracowania. Odbiornikiem podczyszczonych ścieków z nawierzchni drogowej będzie potok Błotnia. Zaprojektowano nowe przepusty pod drogą obwodową, łącznicami nr 1 i 2, drogą wojewódzką, drogami serwisowymi, a także pod zjazdami/przejściami. Zaprojektowane czyste i brudne rowy otwarte odwadniające (rowy brudne umocnione matą bentonitową), obustronne lub jednostronne o szerokości dna 0,4 m–1,0 m będą odbierać wodę z terenu przyległego i odprowadzać ją do studni kanalizacji deszczowej, cieków naturalnych oraz osadników. Z dróg przebudowywanych o przekroju ulicznym lub pół-ulicznym woda odprowadzona będzie przy krawężniku do projektowanych studzienek wodościekowych. Na odcinkach, gdzie droga ma przekrój drogowy główną rolę przy odwodnieniu będą odgrywać rowy otwarte zabezpieczone matą bentonitową.

- OPIS PROJEKTU -
- LOKALIZACJA -
- WIZUALIZACJE -
- POSTĘP ROBÓT -
- AKTUALNOŚCI -
- GALERIA ZDJĘĆ -
- LINKI -


INWESTOR:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział Rzeszów


ZARZĄDZANIE I NADZÓR


PROMOST CONSULTING T.Siwowski Spółka Jawna


WYKONAWCA:


 

- KONTAKT -